KOTLÍKOVÉ DOTACE - ZLÍNSKÝ KRAJ 2019

PROGRAM III. VYHLÁŠEN

10.9.2019

Zlínský kraj vyhlásil:

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III., tzv. kotlíkové dotace.

Veškeré podmínky jsou zveřejněny v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy zde: www.kr-zlinsky.cz/kotliky

Příjem elektronických formulářů žádosti bude spuštěň 15.10.2019 v 8:00 hod.

ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ K VYPLNĚNÍ: https://formulare.kr-zlinsky.cz/   

VIDEONÁVOD: https://www.youtube.com/watch?v=a56PrWP3bBA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žadatel je dále povinen nejpozději do 10ti kalendářních dnů od data odeslání elektronického formuláře Žádosti doručit Žádost o dotaci buď v listinné podobě (osobně, poštou či kurýrní službou) nebo do datové schránky Zlínského kraje.

Vytisklý formulář a dokumenty níže je nutné odeslat do 10 dní na adresu:

Zlínský kraj

Odbor strategického rozvoje kraje

Oddělení absorpční kapacity

třída Tomáše Bati 21

761 90 Zlín

„KOTLÍKOVÉ DOTACE“

Seznam dokumentů předkládaných v rámci listinné podoby Žádosti o poskytnutí dotace či prostřednictvím datové schránky: 

1. Vyplněný, vytištěný a podepsaný elektronický formulář Žádosti, který je zveřejněn společně s vyhlášením Programu na internetových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz/kotliky (v případě doručení prostřednictvím datové schránky soubor s vyplněným a uzavřeným elektronickým formulářem ve formátu.pdf) – originál 

2. Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího/původního spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně (dále jen Doklad o kontrole), sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění vztahující se ke stávajícímu/původnímu kotli – kopie (Výhradně v případě, že k výměně zdroje tepla došlo před 31. 12. 2016 a žadatel Doklad o kontrole nemá, lze doložit kopii dokladu o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu /jako doklad o realizaci výměny před 31. 12. 2016/ a dále např. fotografii štítku původního kotle, návod k obsluze, či jinou technickou dokumentaci /jako doklad o emisní třídě/. Navíc u původních kotlů vyměněných před 31. 12. 2016, u kterých emisní třída nebyla stanovena=je neznámá, doloží žadatel originál nebo ověřenou kopii čestného prohlášení o tom, že je emisní třída kotle neznámá.) 

(https://www.kr-zlinsky.cz/docs/clanky/dokumenty/11936/priloha-k-zadosti-cestne-prohlaseni-en-trida-kd3-1.docx)

3.Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso – Doporučuje se dodání čelního pohledu, horního pohledu a obou bočních pohledů. Pokud má kotel označení od výrobce, doporučuje se předložení fotografie i tohoto označení – v tištěné podobě, fotografie na CD nebo jiném datovém nosiči nebudou akceptovány 

4.Písemný souhlas vlastníka pozemku k nákupu, instalaci, provozování nového zdroje tepla a dalším souvisejícím opatřením v rodinném domě v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází - originál 

5.Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu rodinného domu/bytové jednotky či druhého z manželů (v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky či podílu na nich v rámci společného jmění manželů) k nákupu, instalaci, provozování nového zdroje tepla a dalším souvisejícím opatřením v rodinném domě - originál 

(https://www.kr-zlinsky.cz/docs/clanky/dokumenty/11936/priloha-k-zadosti-souhlas-spoluvlastniku-kd3-1.docx)

(https://www.kr-zlinsky.cz/docs/clanky/dokumenty/11936/priloha-k-zadosti-souhlas-k-pozemku-kd3-1.docx

6.Plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (tj. žadatele) v případě, že žadatel je zastupován jinou osobou na základě plné moci (podpis zmocněného na plné moci být úředně ověřen nemusí) - originál nebo úředně ověřená kopie.

(https://www.kr-zlinsky.cz/docs/clanky/dokumenty/11936/plna-moc-pro-zastupovani.docx)

Místo předložení Žádosti o poskytnutí dotace

a) osobně v kancelářích pracovníků Oddělení absorpční kapacity v 9. patře budovy č. 21 - Krajského úřadu Zlínského kraje (čísla kanceláří 927, 930 a 931)

b) poštou (příp. kurýrní službou) v zalepené obálce, na které musí být uvedeno: Text obálky není třeba ručně vypisovat, bude vytištěn automaticky společně s formulářem Žádosti (poslední strana formuláře), použijte ho prosím na obálku. Text na obálce bude následující: Zlínský kraj Odbor strategického rozvoje kraje Oddělení absorpční kapacity třída Tomáše Bati 21 761 90 Zlín „KOTLÍKOVÉ DOTACE“

c) prostřednictvím datové schránky Zlínského kraje ID datové schránky: scsbwku

Katastr nemovitostí: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberBudovu.aspx?typ=Stavba

Novinky

  • Daoreet doloregn

    13.8.2012

    Cocktails-drink-colorful-deliciousFar far away, behind the word mountains, far from the countries.

  • Dolor sit amet

    13.8.2012

    Colorido-vidro-cocktails-beber-640x960 Far far away, behind the word mountains, far from the coun.

Kontaktujte nás

!FIRMA

Hhjhsajfhhsadf 123
Hhjhsafjhhj 123 45

E-mail: !EMAIL
Tel.: !TELEFON


Zvětšit mapu