Žádost o poskytnutí dotace a způsob jejího podávání 

 

Žádost musí být předložena Poskytovateli na formuláři Žádosti v tištěné podobě (popř. zaslána pomocí datové schránky) společně se všemi povinnými přílohami a současně musí být zaslána v elektronické podobě nejpozději do 31. 8. 2022 do 17:00 hod.

A. Doručení elektronické podoby Žádosti Předkládání Žádosti o poskytnutí dotace probíhá prostřednictvím elektronického systému sběru žádostí, pro přístup je nutná registrace.

Systém umožňuje vyplnění a odeslání Žádosti až po zahájení příjmu Žádostí, to je 14. 6. 2022 v 8:00 hod. (Zlínský kraj). Datum a čas přijetí elektronického formuláře Žádosti není rozhodující pro stanovení pořadí Žádostí

(Zlínský kraj si vyhrazuje právo v případě pokusů o opakované, vícenásobné předkládání jednoho a téhož elektronického formuláře Žádosti tyto opakované elektronické formuláře Žádosti nepřijmout)

 

B. Doručení listinné podoby Žádosti - osobně, poštou či kurýrní službou

Elektronicky vyplněnou a odeslanou podobu Žádosti s jedinečným identifikačním kódem musí Žadatel (vlastník nemovitosti):

-vytisknout ze systému sběru kotlíkových dotací

-podepsat

-listinnou podobu Žádosti včetně veškerých povinných příloh doručit poštou (vč. kurýrní služby) nebo osobně na místo předkládání Žádostí:

a) osobně v označených prostorách budovy č. 21 - Krajského úřadu Zlínského kraje

b) poštou

(text obálky není třeba ručně vypisovat, bude vytištěn automaticky společně s formulářem

Žádosti /poslední strana formuláře/, použijte ho prosím na obálku):

Zlínský kraj

Odbor strategického rozvoje kraje

Oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu

třída Tomáše Bati 21

761 90 Zlín

KOTLÍKOVÉ DOTACE“

c) Doručení Žádosti do datové schránky Zlínského kraje Datová schránka Zlínského kraje ID datové schránky: scsbwku. 

 

Seznam dokumentů předkládaných v rámci listinné podoby Žádosti o poskytnutí dotace či prostřednictvím datové schránky:

 Vyplněný, vytištěný a podepsaný elektronický formulář Žádosti, jehož vzor je zveřejněn společně s vyhlášením Programu na internetových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz/kotliky (v případě doručení prostřednictvím datové schránky soubor s vyplněným a elektronicky odeslaným formulářem ve formátu.pdf) – originál

 Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího/původního spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně (dále jen Doklad o kontrole), sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění vztahující se ke stávajícímu/původnímu kotli – kopie

 Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso – Doporučuje se dodání čelního pohledu, horního pohledu a obou bočních pohledů. Pokud má kotel označení od výrobce, doporučuje se předložení fotografie i tohoto označení – v tištěné podobě

 Písemný souhlas spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotce bytového domu/ či druhého z manželů (v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/ bytové jednotky bytového domu nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů) ke stažení na www.kr-zlinsky.cz/kotliky originál nebo úředně ověřená kopie

 Doklady prokazující přijatelnost fyzické osoby k podpoře z pohledu výše příjmů 

 

I. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky.

II. Dokument potvrzený zaměstnavatelem, ve kterém je uvedena hrubá mzda, výše záloh na daň z příjmu, výše pojistného na zdravotní a sociální pojištění.

 

 Čestné prohlášení Žadatele, že níže uvedená osoba/osoby s trvalým pobytem v dotčené nemovitosti ve skutečnosti bydlí jinde a tudíž není do příjmu domácnosti započítána, nebo že Žadatel s trvalým pobytem mimo dotčenou nemovitost ve skutečnosti trvale bydlí v dotčené nemovitosti (místě realizace) ke stažení na www.kr-zlinsky.cz/kotliky – originál nebo úředně ověřená kopie

 Údaje o členech domácnosti za každého člena domácnosti vyjma Žadatele týkající se identifikace členů domácnosti a jejich příjmů (pokud je předložení přílohy relevantní) ke stažení na www.kr-zlinsky.cz/kotliky – originál nebo úředně ověřená kopie

 Doklady prokazující trvalé bydlení ve stavbě pro rodinnou rekreaci – kopie  Smlouva o vedení účtu/potvrzení banky o vedení účtu na jméno Žadatele – kopie

 

 Plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (tj. Žadatele) v případě, že Žadatel je zastupován jinou osobou na základě plné moci (podpis zmocněného na plné moci být úředně ověřen nemusí) - originál nebo úředně ověřená kopie (doporučená verze plné moci ke stažení na www.kr-zlinsky.cz/kotliky).

 

V případě Žádosti na pořízení plynového kondenzačního kotle:

 Závazná objednávka - dokládá se v případě Žádosti na pořízení plynového kondenzačního kotle. Ze Závazné objednávky musí být patrné, že před termínem 30. 4. 2022 byla objednána instalace plynového kondenzačního kotle. Pokud je Žádost o podporu podána po realizaci projektu a z doložených podkladů je zřejmé, že realizace proběhla před termínem 30. 4. 2022, závazná objednávka se nepřikládá - kopie

 Doklad o uvedení nového zdroje do provozu – dokládá se v případě Žádosti na pořízení plynového kondenzačního kotle, v případě že byla výměna zrealizována do 30. 4. 2022 - kopie

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOTLÍKOVÉ DOTACE 2021+

 

Dotace na výměnu starého kotle 2021 - 2022: kdo má nárok a jaké jsou podmínky?

 

 

 

KOTLÍKOVÉ DOTACE 2021

Opět budeme kompletně vyřizovat kotlíkové dotace - od podání žádosti a vyřízení veškeré dokumentace přes návrh a realizaci výměny starých kotlů za nový tepelný zdroj po závěrečné vyúčtování a získání dotace na účet. 

 

 

VYŘÍZENÍ KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ PROVÁDÍME S ÚSPĚŠNOSTÍ 100 % V 1. - 3. VLNĚ

 

 

 

Zlínský kraj - kotlíkové dotace

Olomoucký kraj - kotlíkové dotace

Nová zelená úsporám

Opět budeme kompletně vyřizovat kotlíkové dotace - od podání žádosti a vyřízení veškeré dokumentace přes návrh a realizaci výměny starých kotlů za nový tepelný zdroj po závěrečné vyúčtování a získání dotace na účet. 

 

VYŘÍZENÍ KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ PROVÁDÍME S ÚSPĚŠNOSTÍ 100 % V 1. - 3. VLNĚ

 

Dotace na výměnu starého kotle 2021 - 2022: kdo má nárok a jaké jsou podmínky?

 

 

*******************************************************************************************************************

Předešlé kotlíkové dotace byly součástí dotačního programu OPŽP 2014–2020, který umožňoval čerpat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti na projekty v oblasti ochrany životního prostředí.

 

Tento program v roce 2020 skončil a nahradit jej má nástupnický program OPŽP 2021–2027.

 

V současnosti je již zpracován návrh Programového dokumentu (PD) k tomuto programu, ve kterém jsou definovány základní oblasti podpory pro dotčené období a začínají vznikat první pracovní skupiny k projednání základních principů podpory v těchto oblastech.

 

V PD je v rámci Specifického cíle 1.2: Podpora energie z obnovitelných zdrojů jako jedna ze základních podporovaných aktivit uvedena:

 • výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořizování domovních předávacích stanic.

 •  

Jinými slovy, počítá se s dalším pokračováním kotlíkových dotací i v následujících letech.

 

Celý program OPŽP 2021–2027 má být schválen nejpozději počátkem druhého pololetí 2021, takže s vyhlášením nového kola dotací na výměnu starých kotlů na pevná paliva lze počítat nejdříve na konci tohoto roku.

 

Dotace má být opět poskytována prostřednictvím krajských úřadů, takže lze počítat s reálným zpomalením celého procesu (s tempem již ověřeným časem). Tedy takto, SFŽP vyhlásí obecné podmínky dotace, krajské úřady vyhlásí své podmínky do půl roku na to, a do dalšího měsíce začne příjem přihlášek. Reálně lze proto počítat s vyplácením dotací konečným příjemcům někdy v druhé polovině 2022.

Budoucí pracovní skupina k oblasti specifického cíle 1.2 by měla začít pracovat na počátku roku 2021 a měla by určit také jaké zdroje je možné vyměňovat a za jakých finančních podmínek.

 

Vedle více jak 300 tisíc starých ručně plněných kotlů na pevná paliva, které nebudou moci být provozovány od září 2022, se hovoří také o prohořívacích a odhořívacích kotlích třídy 3, či o lokálních topidlech, která slouží jako hlavní zdroj tepla pro vytápění.

 

O celkové výši alokované částky na dotace se také spekuluje. Reálné částky se pohybují v rozmezí 6 až 10 mld. Kč.

**********************************

KOTLÍKOVÉ DOTACE - ZLÍNSKÝ KRAJ 2019

PROGRAM III. VYHLÁŠEN

10.9.2019

Zlínský kraj vyhlásil:

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III., tzv. kotlíkové dotace.

Veškeré podmínky jsou zveřejněny v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy zde: www.kr-zlinsky.cz/kotliky

Příjem elektronických formulářů žádosti bude spuštěň 15.10.2019 v 8:00 hod.

ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ K VYPLNĚNÍ: https://formulare.kr-zlinsky.cz/   

VIDEONÁVOD: https://www.youtube.com/watch?v=a56PrWP3bBA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žadatel je dále povinen nejpozději do 10ti kalendářních dnů od data odeslání elektronického formuláře Žádosti doručit Žádost o dotaci buď v listinné podobě (osobně, poštou či kurýrní službou) nebo do datové schránky Zlínského kraje.

Vytisklý formulář a dokumenty níže je nutné odeslat do 10 dní na adresu:

Zlínský kraj

Odbor strategického rozvoje kraje

Oddělení absorpční kapacity

třída Tomáše Bati 21

761 90 Zlín

„KOTLÍKOVÉ DOTACE“

Seznam dokumentů předkládaných v rámci listinné podoby Žádosti o poskytnutí dotace či prostřednictvím datové schránky: 

1. Vyplněný, vytištěný a podepsaný elektronický formulář Žádosti, který je zveřejněn společně s vyhlášením Programu na internetových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz/kotliky (v případě doručení prostřednictvím datové schránky soubor s vyplněným a uzavřeným elektronickým formulářem ve formátu.pdf) – originál 

2. Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího/původního spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně (dále jen Doklad o kontrole), sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění vztahující se ke stávajícímu/původnímu kotli – kopie (Výhradně v případě, že k výměně zdroje tepla došlo před 31. 12. 2016 a žadatel Doklad o kontrole nemá, lze doložit kopii dokladu o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu /jako doklad o realizaci výměny před 31. 12. 2016/ a dále např. fotografii štítku původního kotle, návod k obsluze, či jinou technickou dokumentaci /jako doklad o emisní třídě/. Navíc u původních kotlů vyměněných před 31. 12. 2016, u kterých emisní třída nebyla stanovena=je neznámá, doloží žadatel originál nebo ověřenou kopii čestného prohlášení o tom, že je emisní třída kotle neznámá.) 

(https://www.kr-zlinsky.cz/docs/clanky/dokumenty/11936/priloha-k-zadosti-cestne-prohlaseni-en-trida-kd3-1.docx)

3.Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso – Doporučuje se dodání čelního pohledu, horního pohledu a obou bočních pohledů. Pokud má kotel označení od výrobce, doporučuje se předložení fotografie i tohoto označení – v tištěné podobě, fotografie na CD nebo jiném datovém nosiči nebudou akceptovány 

4.Písemný souhlas vlastníka pozemku k nákupu, instalaci, provozování nového zdroje tepla a dalším souvisejícím opatřením v rodinném domě v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází - originál 

5.Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu rodinného domu/bytové jednotky či druhého z manželů (v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky či podílu na nich v rámci společného jmění manželů) k nákupu, instalaci, provozování nového zdroje tepla a dalším souvisejícím opatřením v rodinném domě - originál 

(https://www.kr-zlinsky.cz/docs/clanky/dokumenty/11936/priloha-k-zadosti-souhlas-spoluvlastniku-kd3-1.docx)

(https://www.kr-zlinsky.cz/docs/clanky/dokumenty/11936/priloha-k-zadosti-souhlas-k-pozemku-kd3-1.docx

6.Plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (tj. žadatele) v případě, že žadatel je zastupován jinou osobou na základě plné moci (podpis zmocněného na plné moci být úředně ověřen nemusí) - originál nebo úředně ověřená kopie.

(https://www.kr-zlinsky.cz/docs/clanky/dokumenty/11936/plna-moc-pro-zastupovani.docx)

Místo předložení Žádosti o poskytnutí dotace

a) osobně v kancelářích pracovníků Oddělení absorpční kapacity v 9. patře budovy č. 21 - Krajského úřadu Zlínského kraje (čísla kanceláří 927, 930 a 931)

b) poštou (příp. kurýrní službou) v zalepené obálce, na které musí být uvedeno: Text obálky není třeba ručně vypisovat, bude vytištěn automaticky společně s formulářem Žádosti (poslední strana formuláře), použijte ho prosím na obálku. Text na obálce bude následující: Zlínský kraj Odbor strategického rozvoje kraje Oddělení absorpční kapacity třída Tomáše Bati 21 761 90 Zlín „KOTLÍKOVÉ DOTACE“

c) prostřednictvím datové schránky Zlínského kraje ID datové schránky: scsbwku

Katastr nemovitostí: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberBudovu.aspx?typ=Stavba

 

int(1)

Novinky

 • Daoreet doloregn

  13.8.2012

  Cocktails-drink-colorful-deliciousFar far away, behind the word mountains, far from the countries.

 • Dolor sit amet

  13.8.2012

  Colorido-vidro-cocktails-beber-640x960 Far far away, behind the word mountains, far from the coun.

Kontaktujte nás

!FIRMA

Hhjhsajfhhsadf 123
Hhjhsafjhhj 123 45

E-mail: !EMAIL
Tel.: !TELEFON


Zvětšit mapu